Hệ thống thang điểm xếp hạng tín nhiệm

Thang điểm đánh giá dưới đây của FiinRatings thể hiện ý kiến hướng về tương lai về rủi ro tín dụng tương đối đối với nghĩa vụ tài chính của các Tổ chức phát hành tại Việt Nam. Chúng tôi sử dụng thang điểm xếp hạng để xác định điểm xếp hạng tín nhiệm cho tất cả các Tổ chức phát hành trong các ngành và lĩnh vực mà chúng tôi xếp hạng tại Việt Nam. Thang điểm này được xây dựng và áp dụng bởi FiinRatings và không có giá trị hoặc ý nghĩa tương đương với thang điểm xếp hạng của bất kỳ tổ chức xếp hạng tín nhiệm nào khác.

Alternate Text