Phương pháp xếp hạng tín nhiệm

Phương pháp xếp hạng tín nhiệm mô tả cách tiếp cận của FiinRatings trong việc đánh giá rủi ro tín dụng của các Tổ chức phát hành và các công cụ nợ, cũng như giải thích chi tiết cách đánh giá đối với các yếu tố trong khung xếp hạng tín nhiệm cho các đối tượng khác nhau.

Xếp hạng tín nhiệm Tổ chức phát hành là một ý kiến đánh giá về mức độ tín nhiệm tổng thể của Tổ chức phát hành. Ý kiến này tập trung vào năng lực và sự sẵn sàng đáp ứng các cam kết tài chính khi đến hạn của Tổ chức phát hành, và không áp dụng cho bất kỳ nghĩa vụ tài chính cụ thể nào.

  • Mốc xếp hạng tín nhiệm cơ bản: được xác định bằng việc đánh giá kết hợp hồ sơ rủi ro kinh doanh và hồ sơ rủi ro tài chính của đơn vị phát hành (đối với doanh nghiệp phi tài chính), hoặc đánh giá các yếu tố rủi ro chung của ngành (đối với các định chế tài chính).
  • Điểm xếp hạng tín nhiệm đơn lẻ (“SACP”): là mốc xếp hạng tín nhiệm cơ bản được điều chỉnh theo tác động của các yếu tố điều chỉnh. Việc phân tích các yếu tố này có thể dẫn đến việc nâng, hạ hoặc không ảnh hưởng đến mốc xếp hạng tín nhiệm cơ bản.
  • Điểm xếp hạng tín nhiệm Tổ chức phát hành (“ICR”): là kết quả của sự kết hợp giữa điểm XHTN đơn lẻ và các yếu tố ảnh hưởng từ bên ngoài, ví dụ như Chính phủ hoặc Tập đoàn.

Xếp hạng tín nhiệm Công cụ nợ là một ý kiến đánh giá về mức độ tín nhiệm đối với một nghĩa vụ tài chính cụ thể, hoặc một chương trình tài trợ cụ thể (bao gồm xếp hạng đối với các khoản nợ ngắn, trung và dài hạn). Ý kiến này phản ánh quan điểm của FiinRatings về năng lực và sự sẵn sàng đáp ứng các cam kết tài chính của Tổ chức phát hành phát hành khi nghĩa vụ nợ đến hạn.
Xếp hạng công cụ nợ có thời hạn phụ thuộc vào kỳ hạn của công cụ nợ. Ngắn hạn được hiểu là dưới 1 năm, trung hạn từ 1-5 năm, dài hạn trên 5 năm. Điểm xếp hạng của công cụ nợ được theo dõi và cập nhật căn cứ vào sức mạnh tài chính, rủi ro thanh khoản của Tổ chức phát hành và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thanh toán khi nghĩa vụ tài chính đến hạn.
Khi thực hiện xếp hạng tín nhiệm công cụ nợ, FiinRatings thực hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm so với điểm xếp hạng tín nhiệm Tổ chức phát hành tùy theo ảnh hưởng bởi các yếu tố đặc thù liên quan đến công cụ nợ, ví dụ như các giao ước tài chính, tài sản bảo đảm, thứ tự ưu tiên trả nợ,…

Mô hình xếp hạng tổng thể

Khung xếp hạng tín nhiệm cho Doanh nghiệp

Alternate Text

Khung xếp hạng tín nhiệm cho Định chế Tài chính

Alternate Text

Phương pháp luận xếp hạng tín nhiệm

Nội dung Thời gian cập nhật Chi tiết
Phương pháp luận doanh nghiệp dự án 02 tháng 01 năm 2024 Xem
Phương pháp luận Xếp hạng Tín nhiệm Công cụ nợ / Trái phiếu Doanh nghiệp 28 tháng 02 năm 2023 Xem
Phương pháp luận Nâng bậc xếp hạng tín nhiệm sơ bộ dưới tác động từ tập đoàn 21 tháng 04 năm 2022 Xem
Phương pháp luận Xếp hạng Tín nhiệm Ngân hàng 15 tháng 02 năm 2022 Xem
Phương pháp luận Xếp hạng tín nhiệm Công ty chứng khoán 07 tháng 01 năm 2022 Xem
Phương pháp luận Xếp hạng tín nhiệm Doanh nghiệp tài chính phi ngân hàng 07 tháng 01 năm 2022 Xem
Phương pháp luận Xếp hạng tín nhiệm Doanh nghiệp phi tài chính 10 tháng 12 năm 2021 Xem
Khung xếp hạng, ký hiệu và định nghĩa 26 tháng 05 năm 2020 Xem