Công bố kết quả xếp hạng

CÔNG TY TNHH ĐẢO NGỌC XANH KỲ SƠN

Vào ngày 10 tháng 07 năm 2024, FiinRatings công bố kết quả Xếp hạng Tín nhiệm lần đầu của Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn ("DNXKS"). Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập vào đường dẫn dưới đây:

Bản công bố VI Alternate Text Bản công bố EN Alternate Text
Loại ý kiến Xếp hạng Tín nhiệm:
XHTN Lần đầu
Chuyên viên phân tích:
Nguyễn Phạm Thục Anh
Ngành:
Doanh nghiệp phi tài chính
Triển vọng Xếp hạng Tín nhiệm:
Ổn định
Kết quả Xếp hạng Tín nhiệm doanh nghiệp:
B-
Ngày công bố kết quả Xếp hạng Tín nhiệm:
10/07/2024
Thông tin kê khai về Tỷ lệ sở hữu liên quan:
  • Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại FiinRatings của DNXKS: không có**
  • Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại DNXKS của FiinRatings: không có
  • Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại DNXKS của các nhân viên khác của FiinRatings: không có
  • Giá trị trái phiếu của FiinRatings sở hữu bởi DNXKS: không có
  • Giá trị trái phiếu của DNXKS sở hữu bởi FiinRatings: không có
  • Giá trị các công cụ nợ khác của FiinRatings sở hữu bởi DNXKS: không có
  • Giá trị các công cụ nợ khác của DNXKS sở hữu bởi FiinRatings: không có