Công bố kết quả xếp hạng

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

Vào ngày 30 tháng 06, 2024, FiinRatings công bố báo cáo theo dõi định kỳ Xếp hạng Tín nhiệm của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (“DIG”). Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập vào đường dẫn dưới

Bản công bố VI Alternate Text Bản công bố EN Alternate Text
Loại ý kiến Xếp hạng Tín nhiệm:
Cập nhật kết quả XHTN
Chuyên viên phân tích:
Lê Hồng Khang, Nguyễn Phạm Thục Anh
Ngành:
Doanh nghiệp phi tài chính
Triển vọng Xếp hạng Tín nhiệm:
Ổn định
Kết quả Xếp hạng Tín nhiệm doanh nghiệp:
BB+
Ngày công bố kết quả Xếp hạng Tín nhiệm:
30/06/2024
Thông tin kê khai về Tỷ lệ sở hữu liên quan:
  • Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại FiinRatings của DIG: không có
  • Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại DIG của FiinRatings: không có
  • Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại DIG của các nhân viên khác của FiinRatings: không có
  • Giá trị trái phiếu của FiinRatings sở hữu bởi DIG: không có
  • Giá trị trái phiếu của DIG sở hữu bởi FiinRatings: không có
  • Giá trị các công cụ nợ khác của FiinRatings sở hữu bởi DIG: không có
  • Giá trị các công cụ nợ khác của DIG sở hữu bởi FiinRatings: không có