Công bố kết quả xếp hạng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN HÀ - BĂNG DƯƠNG

Vào ngày 27 tháng 06 năm 2024, FiinRatings công bố kết quả Xếp hạng Tín nhiệm lần đầu của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương ("THBD"). Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập vào đường dẫn dưới đây:

Bản công bố VI Alternate Text Bản công bố EN Alternate Text
Loại ý kiến Xếp hạng Tín nhiệm:
XHTN Lần đầu
Chuyên viên phân tích:
Nguyễn Vũ Cương
Ngành:
Doanh nghiệp phi tài chính
Triển vọng Xếp hạng Tín nhiệm:
Ổn định
Kết quả Xếp hạng Tín nhiệm doanh nghiệp:
B
Ngày công bố kết quả Xếp hạng Tín nhiệm:
27/06/2024
Thông tin kê khai về Tỷ lệ sở hữu liên quan:
  • Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại FiinRatings của THBD: không có**
  • Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại THBD của FiinRatings: không có
  • Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại THBD của các nhân viên khác của FiinRatings: không có
  • Giá trị trái phiếu của FiinRatings sở hữu bởi THBD: không có
  • Giá trị trái phiếu của THBD sở hữu bởi FiinRatings: không có
  • Giá trị các công cụ nợ khác của FiinRatings sở hữu bởi THBD: không có
  • Giá trị các công cụ nợ khác của THBD sở hữu bởi FiinRatings: không có