Công bố kết quả xếp hạng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP HƯNG THỊNH PHÁT

Vào ngày 24 tháng 06 năm 2024, FiinRatings công bố kết quả Xếp hạng Tín nhiệm lần đầu của Công ty Cổ phần Phát triển Tổng hợp Hưng Thịnh Phát ("HTP"). Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập vào đường dẫn dưới đây:

Bản công bố VI Alternate Text Bản công bố EN Alternate Text
Loại ý kiến Xếp hạng Tín nhiệm:
XHTN Lần đầu
Chuyên viên phân tích:
Nguyễn Tuyết Lan
Ngành:
Doanh nghiệp phi tài chính
Triển vọng Xếp hạng Tín nhiệm:
Ổn định
Kết quả Xếp hạng Tín nhiệm doanh nghiệp:
B
Ngày công bố kết quả Xếp hạng Tín nhiệm:
24/06/2024
Thông tin kê khai về Tỷ lệ sở hữu liên quan:
  • Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại FiinRatings của HTP: không có**
  • Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại HTP của FiinRatings: không có
  • Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại HTP của các nhân viên khác của FiinRatings: không có
  • Giá trị trái phiếu của FiinRatings sở hữu bởi HTP: không có
  • Giá trị trái phiếu của HTP sở hữu bởi FiinRatings: không có
  • Giá trị các công cụ nợ khác của FiinRatings sở hữu bởi HTP: không có
  • Giá trị các công cụ nợ khác của HTP sở hữu bởi FiinRatings: không có