Công bố kết quả xếp hạng

Issuer Credit Rating Report: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

Vào ngày 30 tháng 12, 2023, FiinRatings công bố báo cáo theo dõi định kỳ Xếp hạng Tín nhiệm của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (“Tập đoàn DIC”). Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập vào đường dẫn dưới đây:

Bản công bố VI Alternate Text Bản công bố EN Alternate Text Báo cáo xếp hạng tín nhiệm chi tiết
Loại ý kiến Xếp hạng Tín nhiệm:
XHTN Lần đầu
Chuyên viên phân tích:
Lê Hồng Khang, Nguyễn Phạm Thục Anh
Ngành:
Doanh nghiệp phi tài chính
Triển vọng Xếp hạng Tín nhiệm:
Ổn định
Kết quả Xếp hạng Tín nhiệm doanh nghiệp:
BB+
Ngày công bố kết quả Xếp hạng Tín nhiệm:
30/12/2023
Thông tin kê khai về Tỷ lệ sở hữu liên quan:
  • Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Tập đoàn DIC của FiinRatings: không có
  • Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Tập đoàn DIC của các nhân viên khác của FiinRatings: không có 
  • Giá trị trái phiếu của Tập đoàn DIC sở hữu bởi FiinRatings: không có
  • Giá trị các công cụ nợ khác của Tập đoàn DIC sở hữu bởi FiinRatings: không có
  • Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại FiinRatings của Tập đoàn DIC: không có
  • Giá trị trái phiếu của FiinRatings sở hữu bởi Tập đoàn DIC: không có
  • Giá trị các công cụ nợ khác của FiinRatings sở hữu bởi Tập đoàn DIC: không có