Công bố kết quả xếp hạng

Báo cáo Xếp hạng tín nhiệm Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần CAMIMEX Group

Vào ngày 10 tháng 10, 2023, FiinRatings công bố kết quả Cập nhật Xếp hạng Tín nhiệm của Công ty Cổ phần Camimex Group (“CMX”). Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập vào đường dẫn dưới đây:

Bản công bố VI Alternate Text Bản công bố EN Alternate Text
Loại ý kiến Xếp hạng Tín nhiệm:
Cập nhật kết quả XHTN
Chuyên viên phân tích:
Lê Hồng Khang, Nguyễn Phạm Thục Anh
Ngành:
Doanh nghiệp phi tài chính
Triển vọng Xếp hạng Tín nhiệm:
Ổn định
Kết quả Xếp hạng Tín nhiệm doanh nghiệp:
BB
Ngày công bố kết quả Xếp hạng Tín nhiệm:
10/10/2023
Thông tin kê khai về Tỷ lệ sở hữu liên quan:
  • Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại CMX của FiinRatings: không có
  • Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại CMX của các nhân viên khác của FiinRatings: không có
  • Giá trị trái phiếu của CMX sở hữu bởi FiinRatings: không có
  • Giá trị các công cụ nợ khác của CMX sở hữu bởi FiinRatings: không có
  • Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại FiinRatings của CMX: không có
  • Giá trị trái phiếu của FiinRatings sở hữu bởi CMX: không có
  • Giá trị các công cụ nợ khác của FiinRatings sở hữu bởi CMX: không có