Công bố kết quả xếp hạng

Issuer Credit Rating Report: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Vào ngày 1 tháng 8, 2023, FiinRatings công bố báo cáo theo dõi định kỳ Xếp hạng Tín nhiệm Công ty Cổ phần Chứng Khoán Rồng Việt (‘VDS’). Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập vào đường dẫn dưới đây:

Bản công bố VI Alternate Text Bản công bố EN Alternate Text
Loại ý kiến Xếp hạng Tín nhiệm:
Cập nhật kết quả XHTN
Chuyên viên phân tích:
Nguyễn Anh Quân, Nguyễn Hữu Hào Hiệp
Ngành:
Dịch vụ tài chính
Triển vọng Xếp hạng Tín nhiệm:
Ổn định
Kết quả Xếp hạng Tín nhiệm doanh nghiệp:
BB+
Ngày công bố kết quả Xếp hạng Tín nhiệm:
01/08/2023
Thông tin kê khai về Tỷ lệ sở hữu liên quan:
  • Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại FiinRatings của VDS: không có 
  • Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại VDS của FiinRatings: không có 
  • Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại VDS của các nhân viên khác của FiinRatings: không có 
  • Giá trị trái phiếu của FiinRatings sở hữu bởi VDS: không có 
  • Giá trị trái phiếu của VDS sở hữu bởi FiinRatings: không có 
  • Giá trị các công cụ nợ khác của FiinRatings sở hữu bởi VDS: không có
  • Giá trị các công cụ nợ khác của VDS sở hữu bởi FiinRatings: không có