Chính sách

Các quy định của pháp luật về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

  • Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 do Quốc hội ban hành
  • Nghị định 88/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 09 năm 2014 do Chính phủ ban hành quy định về dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm
  • Nghị định 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 do Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
  • Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 do Chính phủ ban hành quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
  • Thông tư 80/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 09 năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành về Hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ quy định tại Nghị định 88/2014/NĐ-CP quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
Chính sách của FiinRatings Chi tiết
Bộ quy tắc chuẩn mực đạo đức FiinRatings Chi tiết
Chính sách về công bố và giao dịch chứng khoán Chi tiết