Sứ mệnh và Tầm nhìn

Sứ mệnh

Trở thành đơn vị Xếp hạng Tín nhiệm có tác động tích cực tới thị trường Việt Nam

Tầm nhìn

Soi sáng Thị trường- Nâng cao niềm tin của nhà đầu tư thông qua việc giải quyết vấn đề bất đối xứng thông tin giữa các thành phần tham gia thị trường vốn và hỗ trợ các tổ chức phát hành qua dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, góp phần minh bạch và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường vốn Việt Nam