Xếp hạng tín nhiệm Tổ chức phát hành

 • Danh sách Công bố Xếp hạng tín nhiệm của FiinRatings TẠI ĐÂY

Lợi ích cho Tổ chức phát hành

Alternate Text

Lợi ích cho nhà đầu tư

Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

Sau mỗi đợt xếp hạng tín nhiệm, FiinRatings cung cấp phân tích và ý kiến kịp thời đến nhà phát hành và thị trường qua nhiều kênh khác nhau.

Báo cáo Xếp hạng tín nhiệm

 • Ý kiến xếp hạng tín nhiệm giải thích một cách chuyên sâu điểm xếp hạng tín nhiệm, bao gồm phân tích về rủi ro ngành, rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính.

Công bố xếp hạng tín nhiệm:

 • Công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm trên trang web của FiinRatings.
 • Truyền tải công bố xếp hạng tín nhiệm thông qua email tới các khách hàng thuê bao của FiinGroup.
 • Truyền tải công bố xếp hạng tín nhiệm thông qua các công ty chứng khoán là khách hàng sử dụng datafeed tin tức của FiinGroup.

Giải thích cho thị trường về kết quả

 • Tổ chức các buổi hội thảo công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm đến thị trường.
 • Tiếp nhận và phản hồi các câu hỏi về chuyên môn, kết quả xếp hạng tín nhiệm.
Alternate Text

Tiêu chí đánh giá

 • Rủi ro và triển vọng ngành
 • Vị thế và rủi ro kinh doanh của tổ chức phát hành: Quy mô hoạt động, sản phẩm, thị trường
 • Tình hình tài chính và rủi ro tài chính: Mức sử dụng đòn bẩy, khả năng thanh toán, chi trả các nghĩa vụ tài chính đến hạn
 • Quản trị, điều hành, kiểm soát rủi ro, quản lý tài chính trong doanh nghiệp
 • Mối tương quan rủi ro giữa doanh nghiệp với chủ sở hữu, đối tác kinh doanh, các tổ chức tín dụng
Alternate Text

Theo dõi xếp hạng

 • Liên tục theo dõi, cập nhật điểm và triển vọng xếp hạng theo định kỳ ít nhất 06 tháng một lần, hoặc khi xảy ra các sự kiện quan trọng có ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành các nghĩa vụ tài chính của tổ chức phát hành

Tham khảo chi tiết về phương pháp luận xếp hạng tín nhiệm của FiinRatings TẠI ĐÂY