Xếp hạng tín nhiệm Công cụ nợ

FiinRatings đưa ra ý kiến về mức độ tín nhiệm một công cụ nợ cụ thể do doanh nghiệp phát hành như thương phiếu, trái phiếu. Ý kiến này phản ánh năng lực và sự sẵn sàng đáp ứng các cam kết tài chính của Tổ chức phát hành khi nghĩa vụ nợ đến hạn. Chúng tôi cũng xem xét mức độ tín nhiệm của đơn vị bảo lãnh, công ty bảo hiểm hoặc các biện pháp khác nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng đối với công cụ nợ. Ngoài ra, chúng tôi cũng đánh giá các điều kiện liên quan, bao gồm tài sản bảo đảm, thế chấp và thứ tự trả nợ có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nghĩa vụ tài chính của Tổ chức phát hành.

Phương pháp xếp hạng

Alternate Text

Tiêu chí đánh giá

  • Tình hình tài chính của tổ chức phát hành thông qua điểm xếp hạng tín nhiệm Tổ chức phát hành
  • Cấu trúc và điều khoản điều kiện của công cụ nợ
  • Mục đích sử dụng nguồn tiền huy động từ công cụ nợ và nguồn tiền trả nợ
  • Các hình thức bảo đảm (tín chấp, có tài sản đảm bảo, có bảo lãnh,...)

Tham khảo chi tiết về phương pháp luận xếp hạng tín nhiệm của FiinRatings TẠI ĐÂY