Dịch vụ dành cho Nhà đầu tư

Đánh giá tín dụng doanh nghiệp

Tận dụng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp cho tất cả các doanh nghiệp đã đăng ký tại Việt Nam và tiêu chuẩn ngành của chúng tôi, chúng tôi cung cấp Báo cáo Đánh giá tín dụng doanh nghiệp với kết quả xếp hạng doanh nghiệp cho tất cả các công ty Việt Nam khi được yêu cầu.

Alternate Text

Đối tượng

  • Định chế đầu tư: Công ty quản lý quỹ, Công ty bảo hiểm, Ngân hàng
  • Nhà đầu tư chuyên nghiệp
Alternate Text

Giá trị đem lại

  • Cung cấp góc nhìn khách quan, phân tích chuyên sâu về các doanh nghiệp
  • Hỗ trợ tìm kiếm, tiếp cận, đánh giá, so sánh giữa các cơ hội đầu tư triển vọng
  • Hỗ trợ quản lý, cơ cấu danh mục đầu tư

Thẩm định Tín dụng Ngành

FiinRatings thực hiện dịch vụ Thẩm định Tín dụng độc lập cho các chương trình tài trợ, dự án, giao dịch lớn của các nhà đầu tư, định chế tài chính khi có yêu cầu.

Alternate Text

Đối tượng

  • Các Định chế tài chính
  • Nhà đầu tư
Alternate Text

Giá trị đem lại

  • Đánh giá tính khả thi và rủi ro tín dụng của các quyết định cho vay đối với các dự án, giao dịch lớn, cần đến những đánh giá chuyên sâu của bên thứ ba độc lập bên cạnh đánh giá nội bộ của đơn vị thực hiện đầu tư
  • FiinRatings đã thực hiện nhiều thương vụ thẩm định tín dụng cho các khoản đầu tư của nhiều Ngân hàng vào các lĩnh vực: tài chính tiêu dùng, nguyên vật liệu, bán lẻ, giáo dục,…

Full Credit Rating Report

Hỗ trợ nhà đầu tư trong việc thẩm định và đưa ra các quyết định đầu tư, góp phần giảm thiểu tình trạng bất cân xứng thông tin. Truy cập Báo cáo Xếp hạng tín nhiệm chi tiết TẠI ĐÂY