Sự kiện Mất khả năng thanh toán

Định nghĩa

Bên cạnh các định nghĩa về phá sản theo quy định của pháp luật, FiinRatings đưa ra Chính sách Nhận diện các trường hợp Tổ chức phát hành được coi là mất khả năng thanh toán theo định nghĩa của chúng tôi. Chính sách này tập trung vào lịch sử tín dụng của Tổ chức phát hành và không bị ảnh hưởng bởi quy mô hay số lượng các khoản vay, khoản phải trả và các chứng khoán nợ khác đã phát hành. Mục đích của FiinRatings là tiến hành nghiên cứu, theo dõi về tình hình thực hiện nghĩa vụ nợ của các Tổ chức được xếp hạng tín nhiệm theo từng bậc xếp hạng, đảm bảo yêu cầu về công bố thông tin theo Nghị định 88/2014/NĐ-CP và cung cấp thông tin cho thị trường về chất lượng xếp hạng tín nhiệm của FiinRatings.

FiinRatings xác định Tổ chức Phát hành Mất khả năng thanh toán xảy ra khi:

  • Tổ chức Phát hành/ Bên bảo lãnh không thực hiện đúng hạn các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ công cụ nợ quy định trong Chính sách, và FiinRatings ghi nhận tình trạng Mất khả năng thanh toán ngay lập tức khi Tổ chức Phát hành phát sinh chậm trả lãi và/hoặc gốc đối với công cụ nợ đó; hoặc
  • Tổ chức Phát hành hoặc một trong những bên cho vay của Tổ chức Phát hành (bao gồm: chủ nợ của các khoản vay và cho thuê tài chính, trái phiếu hoặc các công cụ nợ chịu lãi suất khác) nộp đơn yêu cầu Tổ chức Phát hành mở thủ tục phá sản như một dấu hiệu cho thấy Tổ chức Phát hành không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính một cách kịp thời; hoặc
  • Tổ chức Phát hành tiến hành tái cơ cấu lại nợ do khó khăn tài chính.
  • Đối với các công cụ/ tiện ích tài chính không có ngày đáo hạn/ trả nợ theo lịch cố định, như hạn mức tín dụng, FiinRatings ghi nhận sự kiện vi phạm thanh toán nếu các công cụ tài chính vượt hạn mức tín dụng liên tục trong hơn ba mươi (30) ngày mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên Cho Vay

Tham khảo chi tiết: Chính sách Nhận diện và Định nghĩa về Mất Khả Năng Thanh Toán của FiinRatings TẠI ĐÂY

Theo dõi sự kiện Mất khả năng thanh toán

H1.2020 H2.2020 H1.2021 H2.2021 H1.2022 H2.2022 H1.2023 H2.2023